Skip to content

Případová studie společnosti TESCO SW a.s.

Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Tato případová studie společnosti TESCO SW a.s. popisuje realizaci části zakázky Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Představení zákazníka

Krajský úřad Královéhradeckého kraje plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Také řídí a metodicky vede krajem zřizované příspěvkové organizace z oblasti školství, zdravotnictví, kultury, dopravy, životního prostředí a sociálních věcí. Krajský úřad rovněž vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje či zvláštnímu orgánu. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení, v čele krajského úřadu stojí ředitel.

Výchozí stav

S vzrůstajícím tlakem na efektivitu komunikace občana s úřadem, efektivitu běhu agend a dostupnost důvěryhodných informací, vzešel z Ministerstva vnitra ČR projekt e-Government, mezi jehož cíle patří i napojení informačních systémů orgánů výkonné veřejné moci na informační systémy veřejné správy (zejm. Informační systém základních registrů – ISZR) a také maximální zefektivnění vnitřních integrací úřadu a krajem zřizovaných příspěvkových organizací.

Jelikož Informační systém základních registrů obsahuje citlivé osobní údaje, ze zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb. je nutné přístupy k těmto údajům zaznamenávat. To klade požadavky na sjednocení uživatelských údajů napříč agendovými informačními systémy (AISy) a monitorování přístupů k Informačnímu systému základních registrů.

IT oddělení krajského úřadu ve smyslu systémů a agend provozuje několik stěžejních aplikací, do kterých potřebuje systematizovaně řídit a přidělovat přístupy a oprávnění pro zaměstnance KÚ a zaměstnance krajem zřizovaných příspěvkových organizací. Ve výchozím stavu nebyla integrace aplikací a centralizovaná správa identit pro takovéto aplikace nijak řešena.

Požadavky zákazníka na části dodávané TESCO SW

Na základě těchto skutečností došlo ze strany Královéhradeckého kraje k vypsání veřejné zakázky „Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“, jejímž cílem byla úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku včetně dodávky potřebné integrační platformy (integrační sběrnice) a dodávka a implementace jednotné správy uživatelských účtů (Identity Management).

Veřejná zakázka byla realizována v rámci projektu „IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07380 spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

V rámci této veřejné zakázky byla společností TESCO SW a.s. pro Královéhradecký kraj realizována následující dílčí plnění:

 • dodávka a implementace jednotné správy uživatelských účtů pro řízení identit (identity management – IDM) uživatelů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, organizací zřizovaných a zakládaných Královéhradeckým krajem, obcí a externích subjektů a jeho integrace na současné a nově pořizované informační systémy.
  • MS Active Directory (AD)
  • Personální informační systém (KS Personalistika)
  • MS Exchange
  • Spisová služba EZOP
  • FaMa+ Energetický management
  • Usnesení a úkoly volených orgánů
  • Portál úředníka
  • JIP/KAAS atd.
 • dodávka a implementace integrační platformy, která by spojovala a zprostředkovávala komunikaci mezi jednotlivými aplikačními a systémovými službami
 • implementace systému jednotného přihlášení vůči AD pro všechny integrované systémy na IDM
 • integrace dodaných systémů se základními registry – ISZR a portálem veřejné správy – ISVS

Řešení

Hlavním dodavatelem řešení se na základě vítězství ve veřejné zakázce stala společnost O2, která pro realizaci vybraných procesů využila služeb subdodavatelů – společnost TESCO SW a.s. byla jedním z nich.

Společnost TESCO SW a.s. v prostředí krajského úřadu implementovala následující SW řešení:

 • FaMa+ EAI – řešení pro interní i externí datovou a procesní integraci, včetně integračních rozhraní IDM
 • FaMa+ ITSM – komplexní řešení IDM a správy IT služeb, založené na metodice ITIL, které pokrylo mimo jiné i požadavky:
  • Implementace business pravidel, business rolí.
  • Auditu změn účtů a rolí.
  • Automatizace procesů správy životního cyklu identit.
  • Rekonciliace identit vůči AD.
  • Reportovacího nástroje pro kontrolu přístupů a rolí v integrovaných systémech.
  • Procesů správy hesel a osobních údajů identit.

Implementovaná řešení plně splnila požadavky KÚ Královéhradeckého kraje definované v zakázce „Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“. Dodaná řešení byla upravena dle specifických požadavků KÚ Královéhradeckého kraje a stávající procesy byly optimalizovány tak, aby práce s integrovanými systémy byla uživatelsky přívětivá.

Harmonogram projektu

 1. etapa – Analýza (02/2014 – 05/2014)
 2. etapa – Implementace řešení (06/2014 – 09/2014)
 3. etapa – Školení a komplexní dokumentace (10/2014 – 12/2014)

Přínosy projektu

Hlavní přínosy realizace zakázky „Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“ v prostředí KÚ Královéhradeckého kraje:

 • jednotná správa identit a zajištění distribuce do koncových systémů
 • zvýšení bezpečnosti evidence osobních údajů a přístupů
 • zlepšení kvality i dostupnosti poskytovaných služeb
 • zvýšení transparentnosti veřejné správy
 • možnost sdílení informací a služeb
 • snížení nákladů na provoz služeb (snížení nákladů na pracnosti zadávání rolí a práv ve všech individuálních systémech, pracnosti na hledání informací v jednotlivých systémech při auditech, pracnosti při exportech uživatelů, práv, rolí a kompetencí, atd.)
 • možnost sbírat a analyzovat data o výkonu veřejné správy pro účely zvyšování její kvality (sumarizace dat integrací z logů – vytíženosti jednotlivých systémů v integracích, odhalování komunikačních problémů mezi systémy, optimalizace a balancování rychlosti komunikace systémů v integracích, kontrola správnosti přenášených dat mezi systémy v integraci, atd.)