Skip to content

Případová studie společnosti TESCO SW a.s.

Řešení energetického managementu na Krajském úřadu Pardubického kraje

Tato případová studie společnosti TESCO SW a.s. popisuje rozšíření Portálu nemovitého majetku Pardubického kraje o oblast energetického managementu.

Představení zákazníka

Krajský úřad Pardubického kraje je jedním z orgánů Pardubického kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem kraje nebo radou kraje a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále vykonává zákonem stanovenou státní správu. Tyto činnosti státní správy vykonává v tzv. přenesené působnosti.

Výchozí stav

Vybraní pracovníci KÚ Pardubického kraje již používali informační systém pro správu a údržbu majetku FaMa+, který byl pořízen v rámci projektu „Portál nemovitého majetku Pardubického kraje“. V rámci tohoto systému vybraní pracovníci krajského úřadu využívali tyto moduly.

 • Prostorový pasport
 • Evidence nemovitého majetku
 • Centrální evidence nemovitostí
 • Dokumentace a Smlouvy

Pro oblast řízení energií však vhodný informační systém chyběl a z toho důvodu nebyly procesy a činnosti spojené s energetickým managementem řešeny komplexně a centralizovaně.

Požadavky zákazníka

KÚ Pardubického kraje proto začal hledat SW řešení, které v obecné rovině zajistí:

 • centrální evidenci smluv s dodavateli energií
 • pravidelný sběr dat o spotřebě energií
 • sledování a vyhodnocování nákladů pro všechny příspěvkové organizace kraje
 • sledování a vyhodnocování faktorů s významným vlivem na spotřebu energie

Specifické požadavky KÚ Pardubického kraje na SW řešení pro řízení energií byly následující:

 • možnost vytvoření paralelních hierarchických struktur měřících míst v areálech (areál – budova – technologie v budově)
 • možnost jednoduchého převedení spotřebiče pod jinou organizaci (se zachováním všech historických dat a číselníků)
 • možnost ručně zadávat stav měřiče nebo spotřebu (jako rozdíl stavů) pro libovolný časový úsek (den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok)
 • Možnost zjistit spotřebu po agregovaných položkách za různá období v definovaných paralelních strukturách
 • možnost zadat plánovanou spotřebu a skutečnou spotřebu (včetně evidování odchylek spotřeby)
 • možnost porovnání spotřeb za několik období (tzv. historická analýza)

Řešení

Na základě výběrového řízení KÚ Pardubického kraje rozhodl o pořízení modulu Energetický management, který rozšířil již dřívě implementovaný informační systém FaMa+.

Tento modul plně pokryl výše uvedené požadavky KÚ na informační systém pro řízení energií. Modul byl uveden do provozu začátkem roku 2013 nejen na KÚ Pardubického kraje, ale i na krajem zřizovaných příspěvkových organizacích.

Organizační struktura byla v modulu Energetický management řešena na úroveň jednotlivých příspěvkových organizací. Struktura nadřízených útvarů byla zachována z již existujícího řešení Portálu majetku Pardubického kraje.

V rámci implementace výše uvedeného modulu byly vytvořeny specifické role pro pracovníky kraje i příspěvkových organizací.

 • Role Energetický manažer – pracovník příspěvkové organizace s plnými právy (čtení, editace).
 • Role Energetický manažer kraje – pracovník KÚ s plnými právy (čtení, editace).
 • Role Představitel vedení PO za energetický management – pracovník příspěvkové organizace s právem čtení.

Základní funkční vlastnosti modulu Energetický management jsou následující:

 • podpora predikace, sledování a plánování spotřeby a nákladů všech druhů energií (elektřina, voda, plyn, teplo)
 • systematický přístup ke sledování a vyhodnocování nezbytných dat a informací pro řízení energií

Modul Energetický management respektuje normu ČSN EN ISO 50001 a vyhovuje požadavkům zahrnutým ve směrnici EU o energetické účinnosti.

Současně s modulem Energetický management byl implementován i podpůrný modul Hodnotová analýza, který slouží ke sledování a analýze číselných hodnot vybraných ukazatelů (výše spotřeby, výše nákladů apod.).

Harmonogram projektu

 1. etapa – Analýza (09/2012 – 11/2012)
 2. etapa – Implementace řešení (11/2012 – 02/2013)
 3. etapa – Zkušební provoz (02/2013 – 03/2013)
 4. etapa – Ostrý provoz + provozní podpora (03/2013 – dosud)

Přínosy projektu

Hlavní přínosy implementace modulu Energetický management v prostředí KÚ Pardubického kraje:

 • Sjednocení metodiky pro rozpočítávání nákladů a spotřeby energie organizace.
 • Ucelený pohled na roční náklady a spotřebu paliv i energie v jednotlivých organizacích (možnost sledovat podle útvarů organizace) nebo budovách.
 • Možnost optimalizace spotřeby energie rozborem ukazatelů spotřeby a vzájemného srovnání údajů o spotřebách v objektech organizace.
 • Řízení nákladů a spotřeby všech druhů energií v organizaci (tj. především elektrická energie, vodné, stočné a srážky, plyn, teplo).
 • Rychlé a efektivní rozdělení nákladů za spotřebované energie na příslušné nákladové objekty (nákladové útvary či konkrétní uživatele).
 • Nástroje pro kvalifikované odhady spotřeby energie a nákladů v budoucím období na základě aktuálních údajů s možností tvorby scénářů (úprava cen, DPH, alternativní rozpady poměrových míst apod.).
 • Pravidelné informování odpovědných pracovníků o politice, cílech a výsledcích energetického managementu.

Implementace modulu Energetický management byla provedena ve spolupráci s odbornou poradenskou společností DEA Energetická agentura s.r.o., která realizovala komplexní energetické poradenství. Tato dokončená implementace v prostředí KÚ Pardubického kraje představuje úspěšné rozšíření stávajícího řešení „Portál nemovitého majetku Pardubického kraje“ o oblast řízení energií.

Rozvojové aktivity

Z dosavadních zkušeností v oblasti energetického managementu vyplynuly ze strany KÚ Pardubického kraje další požadavky na rozvoj modulu Energetický management. Jedná se o následující rozvojové oblasti:

 • Rozšíření možností vyhodnocování spotřeby – použití širší škály reportovacích nástrojů pro přezkoumání, monitorování a měření spotřeby a nákladů včetně tvorby dynamických reportů (grafů, matic a časového vývoje definovaných ukazatelů).
 • Podpora rozúčtování spotřeby a nákladů – rozúčtování spotřeby energií na střediska, organizační složky a případně třetí subjekty dle zadaných pravidel pomocí správy poměrových míst pro rozpad spotřeby a nákladů s možností definice metody jejich rozpadu.
 • Dálkový sběr odečtů – postupné vybavení vybraných poměrových míst inteligentními měřidly snímajícími v definovaných intervalech údaje o spotřebě energie s jejich připojením na komunikační moduly.
 • Energetický portál – prezentování průběhu spotřeb a nákladů za energie z hlediska různých kritérií (druh energie, odběrná místa, PO, dodavatel, útvar, atd.) prostřednictvím webové nadstavby formou grafů, diagramů a tabulek pro definované uživatele.